ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา

      เดิมสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง เป็นอาคารไม้สองชั้น ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล ๖ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนที่ดินราชพัสดุริมคลองพระพิมลแต่เนื่องจากสภาพ ที่คับแคบทำให้เกิดความยากลำบากแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการและข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ นางสาววิลัย ศรีเพชร และนางสาวสมจิตร ศรีเพชร ได้เห็นความสำคัญของทางราชการจึงได้บริจาคที่ดินให้กับทางราชการจำนวน 5 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 50999 ต.ละหาร อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ใช้ก่อสร้างเป็นสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองแห่งใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดสรรงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจแห่งใหม่ เป็นอาคารสามชั้น เลขที่ 89 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรีตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นที่ทำการแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2546 มาจนถึงปัจจุบัน