O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่ที่รับผิดชอบ นโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี