อำนาจหน้าที่

1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระราชินิ พระรัชทายาท ผุ้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ผุ้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของทางราชการและของต่างประเทศ

2.รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน และ การให้บริการช่วยเหลือประชาชน

3.ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา

4.ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการประทำความผิดทางอาญา

5.ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

6.ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

7.ดำเนินการเกี่ยวกับการจราจร

8.ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย