O18 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ขอแสดงประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) โดย พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง และ ได้เผยแพร่ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับฉบับภาษาไทย มีรายละเอียด ด้านล่างนี
สภ.บางบัวทอง ขอ แสดงอินโฟกราฟิก นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (์No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่