O23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

ข้อสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการจัดการอาวุธปืนของทางราชการ

แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมิชอบ

1. จำแนกประเภททรัพย์สินของทางราชการ อาวุธยุทภัณฑ์ และของบริจาค

2. กำหนดแนวทางควบคุม กำกับดูแลรักษา ตรวจนับ ตรวจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคโดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงในการนำไปใช้โดยมิชอบ
3. ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจเพือ่ให้มีความพร้อมต่อการใช่งานในภารกิจประจำวัน

แนวทางการนำไปปฏิบัติ