O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกฎหมายที่มีการใช้ของสถานีตำรวจ

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณายาเสพติด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายยาสพติด พ.ศ.2564

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28)

แก้ไขเพิ่มเติมประมวกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26)

กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2565

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

แนวปฏิบัติการใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

กฎหมายในการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการชุมนุมธารณะ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

ระเบียบ / คำสั่ง

คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 เรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดสำนวนคดีอาญา

คำสั่ง ตร.ที่ 551/2566 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัว การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผุ้ถูกควบคุมการเเจ้งกรณีที่ผุ้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย และการเเจ้งเหตุแห่งคดีให้พนักงานอัยการทราบ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

การพกพาวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แสดงอินโฟกราฟฟิกเพื่อง่ายต่อการเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมาย

แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา