O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจภูธร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ ที่ ก.ต.ช. กำหนดไว้ มีดังต่อไปนี้

คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย กต.ตร. พ.ศ.2549 ส่วนที่ 1
คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย กต.ตร. พ.ศ.2549 ส่วนที่ 2
คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย กต.ตร. พ.ศ.2549 ส่วนที่ 3

ที่มา