O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

สามารถเข้าชมผลการดำเนินของหน่วยได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยเรื่องการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 67

1.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

3.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เชิญประชาชนตอบแบบประเมินสามารถสแกนได้ที่นี่

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ สภ.บางบัวทอง ร่วมประเมิน EIT