O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ตามภารกิจหลักในเชิงสถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ( ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 )

แยกรายเดือนและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ได้แก่

(1) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES
(2) ข้อมูลผลการดำเนินงานเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด

สถิติด้านคดี

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Excel
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ก.พ. 67 ในรูปแบบไฟล์ Excel
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ก.พ. 67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Excel
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ธ.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Excel
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ธ.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน พ.ย.67 ในรูปแบบไฟล์ Excel
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน พ.ย.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ต.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Excel
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ต.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

สถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 6 เดือนแรก(ต.ค.66-มี.ค.67)

ข้อมูลผลการดำเนินงานสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน ก.พ.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน ธ.ค.67 ในรูปแบบไฟล์

ข้อมูลผลการดำเนินงานสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน พ.ย.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน ต.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF