O12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2567 ในรูปแบบไฟล์ PDF

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2567 ในรูปแบบไฟล์PDF

ลงข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567