O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน โดยมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง โดยจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังปรากฏ ด้านล่างนี้
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนเเรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ 2566 สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2566 สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ 2566 สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มราคม พ.ศ2567 สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ2567 สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ2567 สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี